Het behoud van het technisch vmbo

Iedere leerling verdient een goede opleiding, die past bij zijn of haar interesses en talenten, en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een passend aanbod is van vmbo- en mbo-opleidingen, in alle sectoren, aansluitend op de behoefte van de arbeidsmarkt. Het technische vmbo staat onder druk. Vraagstukken die spelen zijn de continu veranderende arbeidsmarkt, de demografische krimp, de mate van betrokkenheid van het bedrijfsleven en voldoende goede docenten.

 

Techniek is de ruggengraat van maatschappelijke verandering. Of het nu gaat over het klimaat, de zorg of onze veiligheid, technologie is de sleutel tot oplossingen. Vakmensen opgeleid in het vmbo en mbo staan aan de basis om deze oplossingen te realiseren. Vandaar dat we nu extra inzetten op het realiseren van een toekomstbestendig technisch vmbo.

Doekle Terpstra vmbo

 

"We kunnen het technisch vmbo alleen behouden als we met elkaar de handen ineenslaan. Regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, het bedrijfsleven, gemeentes en provincie is een cruciale factor om een goed, bij de regio passend aanbod in stand te kunnen houden. Vanuit mijn rol als aanjager van het Techniekpact heb ik de opdracht gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in overleg te gaan met regionale partijen over de vraag wat er nodig is om het technisch vmbo passend en toekomstbestendig te houden.''
Doekle Terpstra

 

Staat van het technisch vmbo

Om de huidige situatie goed in kaart te brengen zijn de instroomcijfers van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 gevisualiseerd door middel van de onderstaande kaarten. De leerlingenaantallen van het derde en vierde leerjaar BB/KB en GL zijn samengevoegd om in één oogopslag te zien wat het totale leerlingaantal per profiel per vestigingsnummer is. De kleuren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal leerlingen per vestiging in de gemeente. In de legenda van iedere kaart is te vinden welke kleur voor welk aantal leerlingen staat.

De technische vmbo profielen worden per kaart weergegeven. Hieronder vallen de profielen: Bouwen Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Maritiem en Techniek (MaT), Mobiliteit en Transport (M&T) en Media, Vormgeving en ICT (MVI). De Vakmanschapsroute Techniek (VMR T) los in een kaart weergegeven. Het intersectorale profiel Dienstverlening en Producten (D&P) is gezien de hoge doorstroom naar een technisch mbo-domein ook gevisualiseerd. Klik op een gemeente om het leerlingenaantal in het derde en vierde leerjaar te zien en het aantal vestigingen dat het technische profiel aanbiedt. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de zoekfunctie. Klik op het vergrootglas om een stad of gemeente te zoeken.

BWI

PIE
MaT
M&T
MVI
VMR T
D&P
BWI

[bwivest]

Disclaimer

De bovenstaande kaarten zijn gemaakt op basis van de onderwijsdata van DUO. De weergegeven kleuren zijn ingedeeld op basis van het gemiddeld aantal leerlingen binnen het profiel per vestiging in de gemeente.

De gekozen kleuren zijn geen direct oordeel, maar de start van een gesprek in de eigen regio of gemeente. Een totaal aantal onder de 25 leerlingen hoeft niet per definitie onhoudbaar te zijn. Als de betreffende scholen in de regio een oplossing hebben gevonden om het huidige aanbod op het technisch vmbo toekomstbestendig te maken is het aanbod daarmee houdbaar. Daarnaast kunnen regio's keuzes hebben gemaakt in het aanbod op het technisch vmbo, gericht op de perspectieven van de regionale arbeidsmarkt en demografische krimp.

Bij het omzetten van de oude afdelingen naar de nieuwe profielen is gebruik gemaakt van een omzettingstabel. Bij de omzetting van een aantal oude afdelingen kunnen scholen echter een keuze maken naar welk profiel het wordt omgezet. Dit is onder andere het geval bij de afdelingen:

  • Sport, dienstverlening en veiligheid
  • ICT-route
  • Techniek breed

De omzetting kan ervoor zorgen dat het leerlingaantal in de bovenstaande kaarten licht afwijkt. Mogelijk heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de bovenstaande visualisaties. Neem contact met ons op voor een verdere toelichting:
e.regtop@pbt-netwerk.nl / 06 11 03 84 51

Aantal leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/gl (3e leerjaar)

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen van 8.558 in 2007/08 naar 4.743 in 2017/18. Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is t.o.v. 7.659 in 2007/08 afgenomen naar 6.589 in 2017/18. Wel is er een lichte stijging op te merken binnen deze leerweg ten opzichte van het aantal leerlingen in 2016/17. De gemengde leerweg (vmbo-gl) laat een flinke daling zien in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 2.635 in 2007/08 naar 1.520 in 2017/18.

Deze daling past in het beeld van de afgelopen jaren, waarin een verschuiving van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen naar gemengde en theoretische leerwegen binnen het vmbo waargenomen wordt.1

1 Met ingang van het schooljaar 2016/17 is de profielindeling in het vmbo gewijzigd. De volgende profielen worden gerekend tot de bètatechnische richting: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT en Maritiem en techniek. Het profiel Techniek Breed is nog volgens de oude profielindeling.

Aandeel leerlingen bètatechniek vmbo-bb/kb/gl (3e leerjaar)
Het aandeel leerlingen dat kiest voor een bètatechnisch profiel in het vmbo-bb is gedaald. In 2007/08 was het aandeel nog 30%; in 2017/18 bedroeg dit nog maar 24%. Deze daling is ook terug te zien in het aandeel bètastudenten in het vmbo-kb; dat bedraagt in 2017/18 22%, ten opzichte van 26% in 2007/08. Wel is er ten opzichte van 2016/18 een lichte stijging van 1% te zien binnen vmbo-kb. In het vmbo-gl is er sprake van een flinke daling in het aandeel van 17% in 2007/08 naar 9% in 2017/18.

Op de website van de Techniekpactmonitor zijn de bovenstaande grafieken in een interactieve variant te vinden.

Praktijkvoorbeelden

Door de keten ontketend

In Noord- en Midden-Limburg heeft de zogeheten ‘Techniekketen’ een kleine revolutie teweeggebracht. In een regio waar de bevolking krimpt, neemt de instroom van vmbo-leerlingen in de techniek juist spectaculair toe. De succesformule is eigenlijk verrassend simpel: uitgaan van de belevingswereld van de leerling. En van de triple helix, niet te vergeten.   Net als bijna.. Lees meer

In de hoogste versnelling

In Zuid-Limburg hebben vmbo en mbo doorlopende leerlijnen uitgezet in de techniek. Het hbo zal snel volgen. De krachten zijn gebundeld onder de noemer Techniekcollege. Wat dit college extra bijzonder maakt, is de duur van de leerlijnen: één jaar korter dan gebruikelijk. Daarvoor beschikt het Techniekcollege over twee troeven: de Integrale Beroepsopdracht en de Zomerwinperiode… Lees meer

Losgaan op Het Laadperron

Logistiek leidt een lastig bestaan in het beroepsonderwijs. Scholen moeten zich vaak behelpen met een enkele vorkheftruck in een te kleine ruimte, maar niet in Veenendaal. Want daar hebben ze Het Laadperron, een grote hal waar professioneel laden en lossen levensecht kan worden gesimuleerd. De leerlingen zijn laaiend enthousiast en hun docenten niet minder.  .. Lees meer

Toptechniek in Terneuzen

Het aanbod van het technisch vmbo in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Opleidingen lekten weg naar ‘de overkant’: Vlissingen of Goes. Om het tij te keren is het Centrum voor Toptechniek opgericht, een gezamenlijk onderkomen voor vmbo, mbo en bedrijfsopleidingen. Piet de Witte, bestuurder van een van de betrokken vmbo-scholen, ziet het.. Lees meer

Voortrekkers in de Achterhoek

Door de daling van hun leerlingenaantal kunnen vmbo-scholen in de Achterhoek technische vakken soms niet meer aanbieden. En dat terwijl de vraag naar technisch geschoold personeel onder de regionale werkgevers juist groeit. Om deze dreigende mismatch voor te zijn, is er STERA: een project dat voor praktijkleerplekken bij bedrijven zorgt. Projectleider Liesbeth Laman Trip: ‘Als.. Lees meer

Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de duurzaamheidsfabriek

Het Techniekpact laat er geen onduidelijkheid over bestaan: techniek is de pijler onder onze samenleving en goed opgeleide technici zijn daarbij onontbeerlijk. Onder de paraplu van het Techniekpact vinden diverse acties plaats, die regionaal, landelijk en sectoraal gehoor vinden. Een van de inspirerende voorbeelden is de regiovisie van Toptechniek in bedrijf Drechtsteden. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid.. Lees meer

Carmel College Salland kiest bewust voor D&P

Het Carmel College Salland in Raalte heeft bewust gekozen om alleen het profiel Dienstverlening en Producten(D&P) aan te bieden. Deze keuze komt vanuit de gedachtegang van de school: de ‘v’ in het vmbo staat voor voorbereidend. Het is dan ook het doel van de school om leerlingen op het vmbo zo goed mogelijk voor te.. Lees meer

Interview Doekle Terpstra Consortium Beroepsonderwijs

Doekle Terpstra, Aanjager nationaal Techniekpact 2020 vertelt in het interview over het beroepsonderwijs en de opdracht die hij van Staatssecretaris Dekker heeft gekregen om na te denken over de toekomst van het technisch vmbo en op zoek te gaan naar goede voorbeelden. Daarnaast geeft hij aan te vinden dat het beroepsonderwijs vast zit in het.. Lees meer

Kijk mee met TOZL in de wereld van de techniek

Het Techniek Onderwijs in Zuid-Limburg is volop in ontwikkeling. De scholen van het voortgezet onderwijs (LVO, DaCapo en SVOPL) en het mbo (Arcus en Leeuwenborgh) hebben de handen ineen geslagen om ook in de toekomst een breed, vernieuwend en kwalitatief goed techniekonderwijs aan te kunnen bieden in Zuid-Limburg. Techniekonderwijs dat bovendien aansluit bij de wensen.. Lees meer

Toekenning subsidie Centrum voor Toptechniek

Op 23 mei 2017 heeft de minister formeel de toekenningen bekend gemaakt voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2017. Het subsidieverzoek voor het Centrum voor Toptechniek (CTT) in Zeeuws-Vlaanderen is toegekend. In het Centrum voor Toptechniek (CTT) vinden technisch vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs en het technisch bedrijfsleven elkaar in outdoor & indoor learning, waarmee blijvend duurzaam opleiden.. Lees meer

Aanpak Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Dat is het doel van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van basis- en voortgezet naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten,.. Lees meer

Bouwmensen Utrecht biedt faciliteiten aan vmbo

Leerlingen van het Cals-College in Utrecht volgen vanaf het derde leerjaar het vaktechnisch onderwijs in het opleidingscentrum van Bouwmensen Utrecht en De schildersvakschool. De algemeen vormend onderwijs-vakken volgen de leerlingen op het Cals College. Bouwmensen Utrecht heeft in Nieuwegein de beschikking over een moderne praktijkruimte waar alle onderdelen van de bouw goed tot hun recht.. Lees meer

VO-besturen Steenwijk zetten leerlingdaling om in kansen door fusie

Stichting SVO Wolvega en CVO Steenwijk hebben uitgesproken een bestuurlijke fusie te wensen op 1 januari 2018. Leerlingdaling, als gevolg van de demografische krimp, in Steenwijk is de directe aanleiding voor de fusie. Tussen 2015 en 2025 wordt een leerlingdaling van maar liefst 20% verwacht.   Overlap in het onderwijsaanbod De vo-besturen hebben te maken.. Lees meer

Comfortwoning: nieuw keuzevak voor vmbo’s

ROC Mondriaan heeft in samenwerking met vmbo-scholen een uniek keuzevak voor het nieuwe vmbo ontwikkeld. Het keuzevak, een cross over tussen de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek, zorgt voor een naadloze aansluiting van het nieuwe vmbo met de nieuwe kwalificatiestructuur van het mbo. Het unieke keuzevak met de naam Comfortwoning is goedgekeurd door het ministerie.. Lees meer

STERA: infrastructuur vmbo-techniek in de Achterhoek

Met het project Smart Technical Education Achterhoek (STERA) wordt een infrastructuur opgezet en uitgebouwd waardoor het technisch vmbo in de Achterhoek gewaarborgd blijft. Leerlingen kunnen overal in de Achterhoek blijven kiezen voor de techniekvakken die relevant zijn voor de maakindustrie en Smart Industry doordat de praktijklessen worden gegeven bij bedrijven op locaties waar de machines.. Lees meer

Vmbo-leerlingen volgen les op het Deltion College (mbo)

Vmbo-leerlingen van het de Thorbecke Scholengemeenschap volgen technieklessen op het mbo als onderdeel van het keuzetraject techniek. Door het keuzetraject Techniek gaan leerlingen aan de slag met echte materialen en gereedschappen. Ze leren uitdagende problemen op te lossen met de beschikbare middelen. In de eerste twee jaren van het vmbo volgen leerlingen iedere week vier.. Lees meer

Twee scholen, één bouwopleiding

Het Eemsdeltacollege in Delfzijl en het Hogeland College in Uithuizen beginnen samen een bouwopleiding. De krimpende scholen willen zo aantrekkelijk blijven voor leerlingen.   Op de vmbo-afdeling van het Eemsdeltacollege in Delfzijl lopen jongens weer met hout te sjouwen. Of ze hebben een potlood, zaag of lijmklem in de hand. Werd de bouwopleiding een aantal.. Lees meer

Gezonde techniekopleidingen in het noorden

In Groningen, Friesland en Drenthe werken de scholen al jarenlang samen in het noordelijk overleg. Ze informeren elkaar onder meer over het starten en stoppen van opleidingen en bespreken knelpunten, zoals de destijds teruglopende belangstelling voor techniek. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid. “Het aantal techniekstudenten liep jaar in jaar uit enorm terug”,.. Lees meer

Bouwmensen DNWO faciliteert techniekonderwijs RSG Wolfsbos

Leerlingen van het RSG Wolfsbos in Hoogeveen zijn in januari 2017 gestart met techniekonderwijs in het opleidingscentrum van Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel (DNWO) in Ruinen. Door deze samenwerking kan het technisch onderwijs van het RSG Wolfsbos behouden worden. Het aanbieden het nieuwe vmbo-profiel bleek voor de schoollocatie erg kostbaar in verband met dure apparatuur, het.. Lees meer

Techniekcollege Parkstad Limburg als oplossing tegen leerlingdaling

Het Techniekcollege Parkstad Limburg biedt een doorlopende leerroute vmbo-mbo aan, waarbij leerlingen in drie jaar tijd een diploma op mbo-niveau 2 halen. Daarna kunnen ze doorstromen naar een technische opleiding op niveau 3. Ank Wijnands, directeur Beroepscollege Parkstad Limburg: ‘Hoewel er in Limburg veel vacatures zijn in de techniek, gaat het voor het grootste deel.. Lees meer