Aanpak Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Dat is het doel van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van basis- en voortgezet naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten, wordt dit doel bereikt.

In de Techniekketen werken onderwijs, bedrijven en gemeenten samen. De uitgangspunten van het Techniekpact 2020 en het Techniekpact Limburg vormen de leidraad bij de concrete activiteiten. Daarnaast sluit de Techniekketen aan bij de ambities binnen de Keyport- en Greenportregio. De provincie Limburg is een krachtige aanjager.

Beweging

“Ongeveer drie jaar geleden constateerden wij dat er nog maar 724 leerlingen instroomden in de techniekopleidingen in het vmbo. Inmiddels zijn dat circa 1.200 leerlingen”, vertelt Tjeu van de Laar, directeur van de afdeling Techniek van ROC Gilde Opleidingen in Roermond /Venlo en projectleider van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg. “Sommige scholen overwogen om de techniekopleiding dan maar te sluiten. Maar als je dat doet, zullen de bedrijven ook vertrekken uit de regio.” Om dit tij te keren, hebben de onderwijsinstellingen Stichting Gilde Opleidingen, Fontys Hogeschool Venlo, Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. de handen ineen geslagen. “Om de instroom te verhogen, moeten we als onderwijs aan de slag. Maar we hebben ook de gemeenten en het bedrijfsleven erbij betrokken. Er is een beweging ontstaan.”

Curriculum

De participerende onderwijsinstellingen in de Techniekketen hebben een zesjarige doorlopende vmbo-mbo-techniekopleiding ontworpen, waarbij het laatste jaar in het vmbo gecombineerd wordt met het eerste jaar in het mbo. “In het derde leerjaar wordt het praktijkgedeelte van het vmbo afgesloten”, vertelt Marianne van Wegberg, voorzitter van de Centrale Directie van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs in Weert. “In het vierde leerjaar doen de leerlingen eindexamen vmbo in de algemeen vormende vakken. Tegelijk krijgen ze praktijklessen van mbo-docenten.” Daarnaast maken vmbo-leerlingen al in het eerste leerjaar kennis met het bedrijfsleven. Van Wegberg: “We betrekken de bedrijven actiever dan vroeger bij het onderwijs. We kijken ook als vmbo naar de toekomstige vraag in het bedrijfsleven. We zoeken de aansluiting. Welke type werknemer is straks nodig en welke vakkennis? Bedrijven, ouders, leerlingen en docenten betrekken we bij de ontwikkeling van het curriculum.”

Projecten

Bij ‘Techniek’ moet niet alleen gedacht worden aan de traditionele technische sector, vertellen Van de Laar en Van Wegberg. Van Wegberg: “Ook in de gezondheidszorg en de recreatie kom je techniek tegen. In het derde leerjaar vmbo hebben we dit jaar in opdracht van de gemeente een ontwerp laten maken voor een ‘zintuigenpark’, gericht op mensen met een beperking. Daarbij is beleving belangrijk: smaak, geur, gezicht, gehoor, maar ook slimme bewegwijzering. Een andere opdracht kwam van de Sligro, daarvoor hebben we een opbergbox ontworpen. Het gaat bij die opdrachten om leren samenwerken, taken verdelen, de kwaliteit bewaken.” Van de Laar vult aan: “Er komen nieuwe beroepen aan, denk aan ‘technisch verpleegkundige’, dat bestaat nog niet, maar kan heel goed ontstaan. Ook zullen er aanpassingen nodig zijn in woningen van mensen die langer thuis wonen. Er komt een heel werkveld bij. Dat betekent dat we ook met andere instellingen en bedrijven dan de geijkte in gesprek zullen gaan over stageplekken en gastlessen.”

Vervoer

Praktijklokalen worden gecentraliseerd, zodat de kwaliteit hoog kan blijven. Dat betekent dat leerlingen op soms jonge leeftijd ver moeten reizen. Van de Laar: “Een vijftienjarige die een opleiding in de bouw wil volgen, moet daarvoor naar Venlo. Dat betekent dat we vervoer moeten regelen.“ Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vinden Van de Laar en Van Wegberg. Van Wegberg: “Daarover zijn we in gesprek met gemeenten en de provincie. Omdat ook zij het gemeenschappelijke belang zien, verwacht ik wel een oplossing.”

Tips voor het behoud van het technisch vmbo

  • Door erover te praten met besturen, directeuren, gemeenten, ouders, ontstaat er een gemeenschappelijk urgentiebesef.
  • Het draagvlak dat je zo creëert, moet je snel omzetten in acties. Mensen merken dan meteen dat er iets gebeurt. Werk zowel top down als bottom up. Zowel de besturen als de docenten en de ouders en leerlingen moeten weten wat deze koers voor hen betekent.
  • Regelgeving kan belemmerend werken. Toch is er meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt. Wees creatief en ga in gesprek met het ministerie van OCW. Wie een goed verhaal heeft, vindt meestal wel gehoor.

Meer weten? Neem contact op met Tjeu van der Laar