Over TiB

Lees hier meer over de achtergrond van het programma Toptechniek in bedrijf.

Toptechniek in bedrijf toen...

In 2012 deed Platform Bèta Techniek, in opdracht van het ministerie van OCW en EZ, een call for proposals: welke regio's willen er meedoen met Toptechniek in bedrijf?

De directe aanleiding voor het opzetten van een programma voor regionale vmbo-mbo netwerken was het gebrek aan technische vakmensen op mbo-niveau en de dalende instroom in vmbo-techniek. Actie was nodig, want als deze trend ging doorzetten, zou het tekort aan technische mbo'ers alleen maar verder oplopen - met als gevolg dat de Nederlandse maakindustrie snel zonder gekwalificeerd personeel zou zitten.

Zeventien zelfbenoemde regio's kregen een stimuleringsbijdrage van drie jaar. Zij hadden in hun regiovisie een plan gemaakt voor stevige samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven om voldoende vakmensen op te leiden voor de regionale arbeidsmarkt. Centraal stonden kwantitatieve groei, doorlopende leerlijnen en macrodoelmatig opleidingenaanbod.

 ... TiB vandaag: 28 regionale vmbo-mbo netwerken

Inmiddels werken 28 regionale vmbo-mbo netwerken aan hun ambities om meer vakmensen op te leiden voor de toekomst. Het aantal thema's is ook uitgebreid: zaken zoals docentprofessionalisering, LOB en onderwijsvernieuwing krijgen meer veel aandacht in de regionale plannen.

28 regionale netwerken; dat zijn 28 verschillende aanpakken. Sommige regio's focussen zich sterk op de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, andere regio's zetten zich meer in voor een leven lang leren van primair onderwijs tot op de werkvloer. Er zijn netwerken die hun aanpak hebben ingericht rondom maakindustrie, waarbij anderen juist hun pijlen richten op installatie, bouw of transport. Elke regio heeft z'n eigen identiteit en dus ook z'n eigen strategie.

Sinds 2016 is tevens het M-Tech programma, dat zich richtte op meer aandacht voor bèta en technologie op vmbo-tl, vervlochten met TiB. Hiermee hebben ook de tl's (of mavo's) een stevige plek gekregen binnen het grotere geheel.

Het PBT-team achter TiB ondersteunt de regionale netwerken met een kennisprogramma en kennisuitwisseling met andere regionale netwerken. Daarnaast houden ze de netwerken op de hoogte van landelijke ontwikkelingen vanuit het Techniekpact, het ministerie van OCW, de sectorraden en branches. Andersom voeden de regionale projectleiders het landelijke team met informatie vanuit de regio: op die manier ontstaat er tweerichtingsverkeer.

TiB in de toekomst

Na zes jaar samenwerken zien we dat we het niveau van aftasten en verkennen zijn ontstegen. In alle regio's is een bestuurlijke infrastructuur vmbo-mbo opgebouwd en wordt er geïnvesteerd in concrete projecten en activiteiten. Dat betaalt zich uit in kwantitatieve groei in instroom en doorstroom: in TiB-regio's is de instroom in vmbo-techniek vijf procent hoger dan in niet-TiB-regio's. Belangrijker nog is dat in regio's waar krimp hard toeslaat, de daling in de techniekinstroom tot een halt is geroepen en op sommige plekken zelfs weer groeit.

Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Na zes jaar is structurele verankering van de netwerken nog geen realiteit. Daarom focussen we ons in de komende jaren op het duurzaam maken van de samenwerking in de regio. We zijn goed op weg, maar er is blijvend aandacht nodig voor het op peil brengen van de in-, door- en uitstroom in het technisch beroepsonderwijs.

 

Meer lezen over TiB? Lees hier Help de regio aan zet! en Drie jaar Toptechniek in bedrijf.