Werkbezoek Doekle Terpstra aan ROC Leeuwenborgh

Techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Kortweg TOZL (onderdeel TiB, Zuid Limburg). Dat was op donderdag 18 februari het onderwerp van gesprek. Op uitnodiging van Jos Kusters kwam Doekle Terpstra – aanjager en kartrekker van Techniekpact Nederland – op werkbezoek bij ROC Leeuwenborgh.

Hij werd vergezeld door Bouke Bosgraaf, projectleider Platform Bèta-Techniek. Een brede delegatie van het Techniekonderwijs in Zuid-Limburg ontving hen met het doel een goed beeld te geven van wat er in onze regio speelt op het gebied van Techniekonderwijs. Buiten de beide ROC’s Arcus en Leeuwenborgh waren vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs en vmbo aanwezig en de gedeputeerde namens de provincie. Een brede coalitie van partijen dus, die vanuit het gemeenschappelijk belang van het behouden en verbeteren van het Techniekonderwijs werkt aan de toekomstige werkgelegenheid in de regio.

Want er gebeurt veel en er is nog genoeg werk aan de winkel! Zoals de uitdagingen rondom terugloop van het techniekonderwijs door demografische krimp, studentkeuzes op basis van het techniekimago, de werkgelegenheid, de hoge investeringen en de vergrijzing en ontgroening van de regio. Maar ook werk omtrent thema’s die binnen TOZL besproken worden vanuit het concept ‘doorlopende leerlijnen’. Een complex geheel waarbij veel partijen betrokken zijn om met elkaar duurzame, toekomstbestendige oplossingen te zoeken om het aanbod van goed technisch onderwijs ook in de toekomst te garanderen. Want er ligt een grote vraag vanuit de arbeidsmarkt naar dit soort medewerkers.

 

Aan de hand van een vijftal thema’s kwamen de belangrijkste uitdagingen aan bod. De spreiding van opleidingen in de regio was een goed startpunt. Waar in het verleden concurrentie en overlap speelden, gaat het nu vooral om samen kijken naar een goede verhouding van een breed aanbod in de buurt en specialisatie op afstand. Dat intensieve samenwerking hiervoor noodzakelijk is, mag duidelijk zijn. In het vmbo en mbo gebeurt dit al volop. Een mooi voorbeeld is de nieuwe Samenwerkingsschool Techniek, oftewel het Techniekcollege van Arcus en Leeuwenborgh. Een heel concreet initiatief - gestart in december 2015 - dat desondanks in de dagelijkse praktijk nog veel obstakels in wet- en regelgeving tegenkomt.

De thema’s onderwijsconcepten die gestalte krijgen in de doorlopende leerlijnen – al dan niet met po en hbo - en (gezamenlijke) huisvesting (en bereikbaarheid) waren basis voor een goede discussie. Afsluitend gaf de samenwerking in de triple-helix ‘onderwijs – overheid – bedrijfsleven’ een goed beeld van de kansen, mogelijkheden en complexiteit. Doekle Terpstra vond de samenwerking een duidelijk voorbeeld van hoe – ondanks de complexiteit – de provincie Zuid-Limburg voorop loopt bij het aanpakken van deze vraagstukken die een landelijke uitdaging zijn en aansluiten bij de doelen van het ministerie van OCW. Deze oriëntatie op samenwerking is wat deze initiatieven zo bijzonder maakt. Waar elders vooral gekeken wordt naar modellen om de problemen te verdelen, wordt in Limburg vooral gekeken naar hoe we er samen uit kunnen komen. Een voorsprong en een voorbeeld voor hoe het ook kan in onderwijsland Nederland.

Afsluitend aan het bezoek werd nog een bezoek gebracht aan de afdeling Bouwkunde, die binnen het Techniekcollege de eerste gezamenlijke opleiding aanbiedt in Maastricht. Zowel docenten als studenten haalden de samenwerking aan als pluspunt, waarbij de studenten opmerkten tevreden te zijn over het onderwijs dat gegeven wordt. Een mooie opsteker uit de praktijk! Na 5 minuten rijden naar het vmbo Techniek van het Sint Maartenscollege in Maastricht werd na een toelichting en rondleiding verder gesproken over de mogelijkheden en initiatieven van regionale samenwerking. Een bewijs dat het gedachtengoed breed gedragen wordt in de onderwijsgelederen. Met deze indrukken en onder de indruk van wat er in Zuid-Limburg gebeurt nam Doekle afscheid. Initiatieven waarnaar hij als ambassadeur richting de landelijke overheid graag verwijst als ‘inspirerend schoolvoorbeeld’ van regiobelang boven eigen belang.