Uitbreiding Experimenten Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

De overheid biedt scholen en instellingen ruimte om te experimenteren met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Die experimenten zijn belangrijk om te ontdekken of met die routes een betere aansluiting op de arbeidsmarkt is te realiseren, voortijdig schoolverlaten nog verder kan worden teruggedrongen en doelmatigheidswinst kan worden geboekt. Een doorlopende leerroute kan interessant en uitdagend zijn voor leerlingen die al een beetje weten waar ze heen willen, of de extra uitdaging zoeken van een compacte leerroute zonder onnodige herhaling en met mogelijk tijdswinst naar werk of hbo. De experimenten, die al een jaar lopen, worden vanaf komend schooljaar uitgebreid met nieuwe mogelijkheden; vooral voor kaderleerlingen en voor de sectoren Zorg en Welzijn en Economie en Handel. Daarom is de aanvraagperiode verlengd tot en met 30 november. Scholen en instellingen hebben dus nog de kans in te stappen en een aanvraag in te dienen.

In een experiment met een doorlopende leerlijn werken scholen voor voortgezet onderwijs en mbo instellingen samen aan de doorlopende leerlijn  naar het diploma mbo. De onderwijsinstellingen richten gezamenlijk een geïntegreerd onderwijsprogramma in met een doorlopende leerlijn dat start in de bovenbouw van het vmbo (afdeling/profiel) en doorloopt in een verwante mbo-opleiding. De eerste experimenten zijn gestart in augustus 2014; in augustus 2015 is het tweede cohort van start gegaan.

In een experiment gaat een vmbo-school de samenwerking aan met een mbo-instelling, of bouwt voort op het vmbo en het mbo binnen de instelling (VSG, AOC). Dit samenwerkingsverband doet gezamenlijk een aanvraag voor een experiment.

Binnen het experiment onderscheiden we twee leerroutes.

De Vakmanschaproute is voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 2 of niveau 3. De route gaat via de beroepsopleidende leerweg (bol) of via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De doorlopende leerlijn naar niveau 2 was er al, niveau 3 is nieuw; deze vakmanschaproute kan vanaf dit jaar  ook worden aangevraagd.

Technologieroute/Beroepsroute
De Beroepsroute is voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde en theoretische leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 4 in de bol of de bbl. Vanaf dit jaar is het dus ook mogelijk een experiment aan te vragen voor een beroepsroute van vmbo kaderberoepsgericht voor alle sectoren. Experimenten binnen de sectoren techniek en groen, zowel lopende als nieuwe, mogen wel de naam Technologieroute blijven voeren.

Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met uiterlijk 30 november 2015 een aanvraag voor een experiment  indienen bij DUO.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het experiment en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van DUO.

Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Informatiecentrum onderwijs 'Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en Hoger onderwijs' (ICO Bvh):
Het telefoonnummer is 079- 323 26 66 of via het Informatiecentrum onderwijs Voortgezet onderwijs (Ico/Vo): 079- 323 24 44

=============================

Eventuele extra informatie:

De eenmalige verruiming van de aanvraagperiode houdt verband met de recente uitbreiding van de experimenten, beschreven in het wijzigingsbesluit van 23 september. Het geïntegreerde besluit doorlopende leerlijnen is te vinden via overheid.nl Het aanvraagformulier is te benaderen via de volgende link:

het aanvraagformulier.

In de digitale omgeving van het aanvraagformulier vindt u het format voor het plan van aanpak en de samenwerkingsovereenkomst of de interne regeling

Een uitgebreide lijst met meest gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden via de volgende link

U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, via muo@duo.nl