Tijdelijke subsidie voor bestaande en nieuwe Toptechniek in Bedrijf netwerken

Op 15 juni 2017 is het nieuwe beleidskader Subsidie Bèta-technieknetwerken 2017-2020 van kracht gegaan. Dit is een tijdelijke subsidie van 2017 tot 2020 voor de bestaande regionale po-netwerken, vo-ho netwerken en de regionale vmbo-mbo-Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB-netwerken). De subsidie biedt ruimte voor 7 nieuwe TiB-netwerken.

REGIONALE NETWERKEN DUURZAAM MAKEN

Middels het Nationaal Techniekpact 2020 hebben zestig partijen opnieuw de ambitie van het oorspronkelijke Techniekpact (2013) bekrachtigd: door een structurele aanpak zorgdragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van vandaag én van morgen.
Vanuit het Techniekpact, en daarvoor het Deltaplan Bèta/Techniek en de Bètatechniekagenda,  is in de afgelopen jaren mede met behulp van verschillende OCW-subsidies een aantal regionale netwerken ontstaan van scholen en bedrijven die op bèta en techniek gericht zijn. Om de voortzetting en verduurzaming van deze netwerken mogelijk te maken heeft OCW een tijdelijke subsidie van 2017 tot en met 2019 ingericht. Daarnaast kunnen nog 7 nieuwe TiB-netwerken gesubsidieerd worden.

VOORWAARDEN TOPTECHNIEK IN BEDRIJF NETWERKEN

In het beleidskader staan de voorwaarden waaraan een nieuw netwerk moet voldoen. Zo moet een nieuw TiB-netwerk bestaan uit minstens één mbo, drie vmbo’s en twee vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven. Ook mogen de betrokken onderwijs-instellingen niet participeren in een bestaand netwerk.
De TiB-netwerken zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Nationaal techniekpact. Dit doen zij via samenwerking tussen het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven om zo de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt te verhelpen. Indien zich meer dan 7 nieuwe netwerken melden, vindt er selectie plaats op basis van de kwaliteit van de aanvragen.

SUBSIDIE AANVRAGEN

Bestaande en nieuwe TiB-netwerken kunnen een aanvraag indienen bij DUS-I, het subsidieloket van de ministeries van OCW, VWS en SZW. Bestaande bèta-technieknetwerken kunnen voor de eerste keer een aanvraag indienen van 15 juni tot 1 augustus 2017. De subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten die gaan plaatsvinden in het schooljaar 2017-2018. Nieuwe TiB-netwerken kunnen een aanvraag indienen van 15 juni tot 1 oktober 2017. In de jaren 2018 en 2019 loopt de aanvraagtermijn voor bestaande en nieuwe netwerken van 1 januari tot en met 31 maart.
PBT (voorheen Platform Bèta Techniek) ondersteunt nieuwe regio’s inhoudelijk bij het aanvragen van een Toptechniek in bedrijf-netwerk. Neem contact op met de projectleiders via: j.vellinga@pbt-netwerk.nl of e.regtop@pbt-netwerk.nl

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling zijn te vinden in het veelgestelde vragenoverzicht. Meer informatie over de subsidie én het aanvraagformulier kunt u hier vinden.