Techniekpact Zeeland wil match tussen bedrijfsleven en opleidingen

De komende jaren groeit het tekort aan technische vakmensen op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat er in Zeeland voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten blijven voor de vraag van het bedrijfsleven? Het Techniekpact Zeeland geeft daarop het antwoord. Binnen het Techniekpact worden activiteiten benoemd om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren.

Het Techniekpact Zeeland is een katalysator voor de versterking van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen (technisch) onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Eigenlijk is het Techniekpact een plan van aanpak, waarin betrokken uit het Zeeuwse onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk ideeën vastleggen om in de toekomst te voorzien in voldoende technisch personeel. Deze activiteiten zijn een combinatie van lopende activiteiten aangevuld met suggesties en ideeën voor nieuwe activiteiten.

PRIORITEITEN

Het Techniekpact Zeeland is opgesteld door het Huis van de Techniek, in opdracht van het Zeeuws 3O-overleg. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders uit onderwijs, overheden en bedrijfsleven. Ruim zestig mensen leverden daarbij hun inbreng. Daarna zijn in een gezamenlijke sessie vijf prioriteiten bepaald:

  1. Voortgezet- en beroepsonderwijs optimaal afstemmen op de arbeidsmarkt (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  2. Zorgen voor voldoende en adequaat getrainde opleiders
  3. Stimuleren van samenwerking tussen regionale en sectorale netwerken
  4. Voldoende Zeeuwse VO-leerlingen kiezen voor beroepsopleiding in de technische sector; in elke Zeeuwse regio is een VMBO- of HAVO/VWO-afdeling met een technisch profiel
  5. Het bedrijfsleven behoudt technisch talent en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van personeel

Neldes Hovestad, voorzitter BZW Zeeland, is blij met de resultaten. “Het Zeeuwse bedrijfsleven verwacht een toenemende vraag naar goed opgeleid technisch personeel. Daarop moeten we nu participeren door een sterk Techniekpact af te sluiten.”

Ook voor het onderwijs is het Techniekpact van groot belang, aldus Hendrik-Jan van Arenthals, CvB Scalda. “We willen als beroepsonderwijs in Zeeland aansluiten bij waar onze jongeren warm voor lopen door aansprekend, modern onderwijs, bij het Zeeuwse DNA en tegelijk bij waar de Zeeuwse economie behoefte aan heeft, zeker in de cruciale sector Techniek. Dat kunnen we alleen met onze partners uit de bedrijven en overheden samen. Het Techniekpact verbindt niet alleen het vele goede dat we samen al doen: het geeft er ook een enorme impuls aan!”

Wethouder André van der Reest van gemeente Goes sluit zich hierbij aan: “Dit is bij uitstek een vraagstuk dat Zeeuws opgepakt moet worden. De gemeenten ondersteunen graag bij het maken van passende matches tussen vraag en aanbod, met specifieke aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt.” Ook Provincie Zeeland ondersteunt het pact en droeg € 10.000 bij om mogelijk te maken.

DOE-PACT

Het Techniekpact moet een ‘Doe-Pact’ worden. De komende maanden zal het Huis van de Techniek in overleg een concreet Actieprogramma opstellen voor de komende jaren. Daarin staan de concrete acties beschreven, voorzien van namen en rugnummers. Alle partijen hebben daarin een eigen rol te vervullen; samenwerking is de sleutel tot het succes. Als we met gebundelde krachten aan de slag gaan met de uitvoering, kunnen we van het Techniekpact Zeeland een succes maken. En kan het Techniekpact Zeeland een substantiële bijdrage leveren aan de instandhouding van een ‘gezonde’ Zeeuwse arbeidsmarkt.

THEMARAPPORT TECHNIEK: TEKORTEN NEMEN TOE

Ten behoeve van het Techniekpact Zeeland heeft ZB | Planbureau begin dit jaar cijfers verzameld en ramingen gemaakt over de onderwijs en arbeidsmarkt voor de richtingen wetenschap en techniek. Deze cijfers en ramingen zijn samengebracht in het rapport ‘Ontwikkelingen Onderwijs/Arbeidsmarkt voor Wetenschap en Techniek’.

De potentiële beroepsbevolking krimpt na 2020 met gemiddeld 1.000 arbeidskrachten per jaar. Daarnaast veroudert de beroepsbevolking snel. Het is nu al lastig om sommige vacatures te vervullen.  Bedrijven moeten continu personeel omscholen of bijscholen. Om aan de toekomstige vraag naar mensen met technische competenties op de Zeeuwse arbeidsmarkt te voldoen, is extra inspanning nodig.

CAMPUS ZEELAND

Het Techniekpact heeft een duidelijke link met Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Het Techniekpact geeft hier handen en voeten aan.

Bron: Provincie Zeeland