Summa College en ROC Ter AA slaan de handen ineen

Op het juiste moment over de juiste talenten beschikken; dat is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de hoogwaardige maakindustrie in onze regio. Om die reden slaan het Summa College en ROC Ter AA de handen ineen. Maandag 21 maart 2016 hebben zij de intentieverklaring voor een nauwere samenwerking tussen de techniekopleidingen van beide onderwijsinstellingen ondertekend.

“Als je naar onze regio kijkt, dan is de techniek- en technologiesector natuurlijk een heel belangrijke”, zegt Antoinette Knoet-Michels, voorzitter College van Bestuur van ROC Ter AA. “Juist deze sector heeft een grote behoefte aan een constante instroom van gekwalificeerde medewerkers.” Dat maakt volgens haar een goed afgestemde, hechte samenwerking met en tussen onderwijsinstellingen noodzakelijk.

Ambities 

Het Summa College en ROC Ter AA verzorgen samen de techniekopleidingen op mbo-niveau in de Brainportregio. Door hun kennis, ervaring en netwerken te bundelen, verwachten de instellingen beter op de vraag van het bedrijfsleven te kunnen inspelen. Ook willen ze daarmee de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren en voor meer studenten aantrekkelijk worden. Die studenten zijn hard nodig om de ambities van het regionale bedrijfsleven te verwezenlijken. De samenwerking spitst zich toe op de opleidingen van het Techniek & Technologie College van ROC Ter AA en de opleidingen van Summa Techniek, Summa Engineering en Summa Procestechnologie.

Techniekpact 

Petra van Lange, lid College van Bestuur van het Summa College, benadrukt dat de ontwikkelingen in de technieksector heel snel gaan. “Om die reden vraagt het bedrijfsleven nadrukkelijk om één sterke onderwijspartner waarmee snel geschakeld kan worden. Onze samenwerking sluit ook helemaal aan bij de doelstellingen van het Techniekpact van de Brainport-regio.” In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Belangrijk doel van het pact is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, wat ook moet leiden tot een toename van het aantal studenten.

Minister Bussemaker

Zowel intern als extern intensiever samenwerken is een belangrijk thema in de strategische koers van beide onderwijsinstellingen. Meer samenwerking tussen mbo-scholen sluit bovendien aan bij de wens van minister Bussemaker van OCW. Extern werken het Summa College en ROC Ter AA al met vele partijen samen, bijvoorbeeld in de bouw, de schadeherstelbranche en de zorgsector.