Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf West-Brabant

Op 25 januari 2013 vond de startbijeenkomst in West-Brabant plaats. Voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio West-Brabant is het van groot belang dat er voldoende, goed opgeleid, technisch personeel is om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen. Deze is vooral voelbaar in de sectoren Maintenance, Logistiek en Biobased Economy.

Om te kunnen zorgen voor een blijvend aanbod van voldoende en goed opgeleid technisch personeel, zijn binnen programmalijn 1 van Toptechniek in bedrijf verschillende speerpunten concreet uitgewerkt in zes projecten. Er is gekozen om deze projecten vorm te geven binnen de al bestaande, goed werkende, samenwerkingsstructuur van Tune Techniek. Zo wordt de bestaande omvang, niveau en inhoud van de samenwerking tussen de partners versterkt en gaat geen tijd, geld en energie verloren aan de oprichting van een nieuw samenwerkingsverband.

Tijdens de startbijeenkomst op 25 januari jl. hebben de penvoerder, vertegenwoordigers van Tune Techniek en alle kartrekkers van de verschillende projecten die onder programmalijn 1 van Toptechniek in bedrijf vallen, een aantal punten besproken:

Als eerste hebben alle kartrekkers een korte pitch gehouden over hun project en daarbij de stand van zaken weergegeven. De projecten omvatten verschillende onderwerpen, zoals aantrekkelijke routes op verschillende niveaus, nieuwe opleidingen, en techniekpromotie. Vervolgens is uitgebreid gesproken over de uitwerking van het plan. In de prestatieafspraken zijn kwantitatieve en kwalitatieve outputindicatoren benoemd. Belangrijk is om dit nu ‘van het papier af krijgen’.

De experts zijn positief over met name de mogelijkheid om voort te bouwen op de bestaande samenwerkingsstructuur van Tune Techniek, en om van daaruit te zoeken naar meer samenhang, wederzijdse versterking en het creëren van leereffecten. Dit maakt de programmering van Toptechniek in bedrijf hier in potentie sterk.

De uitdaging ligt in het feit dat het gaat om  zes verschillende projecten.,. De experts adviseren daarom om snel het plan van aanpak concreet te maken met acties en te bereiken milestones. De verschillende kartrekkers en de penvoerder gaan hier in de periode tot 1 april mee aan de slag. Verder is uitgebreid gesproken over een goede nulmeting en een meet- en evaluatiesystematiek zodat snel en zichtbaar stappen vooruit gezet kunnen worden. Dit laatste is een punt waar de verschillende regio’s die in het programma Toptechniek in bedrijf participeren, van elkaar kunnen leren.