Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Flevoland

Op 6 februari is de stuurgroep Toptechniek in bedrijf Flevoland voor een eerste keer bijeengekomen om te beslissen over de uitwerking van een aanvalsplan voor de regio: hoe zorgen we voor meer technisch goedgeschoolde jongeren én hoe behouden we ze voor de regio? Alleen met voldoende en goede technici kan Flevoland zich als aantrekkelijke vestigingsplaats voor (innovatieve) bedrijvigheid blijven ontwikkelen. Met de experts van Toptechniek in bedrijf is hierover tijdens de startbijeenkomst uitgebreid gesproken.

Dit vraagstuk speelt overigens niet nu voor het eerst en ligt ten grondslag aan een al langer bestaande bestuurlijke samenwerkingstructuur en aan een veelheid aan lokale initiatieven. Een Taskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt Flevoland, bestaande uit het georganiseerde bedrijfsleven, onderwijs en provincie en gemeenten - onder aansporing van het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt en gefaciliteerd door Technocentrum Flevoland - werkt bijvoorbeeld sinds 2008 aan een analyse van het kwantitatieve en kwalitatieve aansluitingsprobleem tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan passende antwoorden. In vijf lokale TechNet kringen werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van vernieuwend, aansprekend en relevant onderwijs.
De mogelijkheid om voort te bouwen op de bestaande structuur en bestaande activiteiten, en om van daaruit te zoeken naar meer samenhang, naar gerichte vernieuwing en opschaling, maakt de programmering van Toptechniek in bedrijf hier in potentie zo sterk. De focus binnen Toptechniek in bedrijf ligt nu op het nadrukkelijk(er) voeren van regie over de uitvoering van de regionale agenda en op het sterker (ver)binden van de verschillende stakeholders (scholen en bedrijven) en de verschillende activiteiten.

In die samenhang ligt, met zes verschillende deelprojecten verspreid over zes geografisch verspreide gemeenten, gelijk ook een behoorlijke uitdaging. Maar er liggen ook kansen voor wederzijdse versterking en het creëren van leereffecten voor het oprapen. De experts adviseren daarom om snel het plan van aanpak concreet te maken met acties, te bereiken milestones en een meet- en evaluatiesystematiek waarmee snel en zichtbaar stappen vooruit gezet kunnen worden.