Samenwerking onderwijsinstellingen makkelijker door btw-vrijstelling

Een recente uitspraak van de Hoge Raad over btw-afdracht komt de versterking van (regionale) samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen ten goede.

Zo lezen wij in het bericht "Verruimde toepassing van de btw-vrijstelling voor onderwijs bij samenwerking scholen"  (11 maart jl.):

“In een recent arrest heeft de Hoge Raad de mogelijkheid tot toepassing van de btw-vrijstelling voor het verzorgen van onderwijs in bepaalde situaties verruimd. Na overleg tussen staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Bussemaker van Onderwijs is duidelijk geworden dat het kabinet de aldus geboden ruimte benut. Dit is goed nieuws omdat samenwerking in het onderwijs, met het oog op de terugloop van studentenaantallen en de wens om te komen tot meer doorlopende leerlijnen, juist grote meerwaarde heeft.”

Op dit moment worden onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen geconfronteerd met btw-heffing over een gedeelte van de in samenwerking verrichte werkzaamheden. Zo lezen wij:

“Op basis van (Europese) wet- en regelgeving en jurisprudentie is het uitlenen van onderwijzend personeel tussen onderwijsinstellingen weliswaar vrijgesteld van btw maar is over het uitlenen van ondersteunend personeel alsmede over ondersteunende diensten tot nog toe wel btw verschuldigd. Omdat het geven van onderwijs alleen mogelijk is met de inzet van ondersteunend personeel en ondersteunende diensten was btw-heffing bij samenwerking tussen onderwijsinstellingen aldus niet te voorkomen, hetgeen resulteerde in hogere kosten.” 

De Toptechniek in bedrijf-regio's werken binnen regionale samenwerkingsverbanden hard aan voldoende goed geschoolde technische vmbo en mbo vakkrachten voor nu en in de toekomst en werden met de eerdere regeling geconfronteerd. Toptechniek in bedrijf-regio's hebben daarom zeker profijt van het arrest van de Hoge Raad. Ook minister Bussemaker van Onderwijs sprak eerder deze maand haar wens uit over gewenste btw-vrijstelling tussen mbo scholen die samen onderwijsactiviteiten verzorgen (Financieel Dagblad, 20 februari jl.).

Dit arrest is goed nieuws voor de regionale samenwerking binnen Toptechniek in bedrijf tussen onderwijsinstellingen, zowel bij de verticale (doorlopende leerlijnen) als de horizontale samenwerkingverbanden (vmbo-vmbo en mbo-mbo).

Werkt u bij een onderwijsinstelling en (regionaal) samen met andere onderwijsinstellingen? Dan betekent dit arrest van de Hoge Raad concreet dat een onderwijsinstelling btw-vrijstelling krijgt wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

"1.    De onderwijsondersteunende diensten worden verricht tussen onderwijsinstellingen;

  1. De onderwijsinstelling verricht in hoofdzaak onderwijs. De onderwijsondersteunende diensten zijn dan bijkomstig aan die btw-vrijgestelde onderwijsprestatie die de onderwijsinstelling in het kader van de samenwerking verricht. Dit betekent dat de onderwijsondersteunende diensten dan opgaan in de onderwijsprestatie zodat sprake is van één ondeelbare btw-vrijgestelde onderwijsprestatie. Het maakt hierbij niet uit dat de ene onderwijsinstelling in voorkomende gevallen gebruik maakt van de door de andere onderwijsinstelling verrichte onderwijsondersteunende diensten;
  2. De onderwijsondersteunende diensten moeten qua omvang en inhoud gebruikelijk zijn bij het geven van het specifieke onderwijs waarin de samenwerking plaatsvindt."

Meer weten? Het artikel is te vinden op Rijksoverheid.nl.