Nationaal Techniekpact 2016-2020

Om mee te kunnen bewegen met de dynamiek in de maatschappij als gevolg van de technologische ontwikkelingen, is het Techniekpact drie jaar na de ondertekening geactualiseerd. Er zijn twaalf doelen, deels nieuw geformuleerd en in lijn met de al in 2013 gemaakte afspraken, vastgesteld.

Tijdens de startbijeenkomst op 24 januari hebben de

Op maandag 18 april 2016 werd tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact het geactualiseerde Techniekpact gepresenteerd. Tijdens de afsluiting van de jaarconferentie in de Onderzeebootloods op de RDM Campus te Rotterdam nam minister Kamp in aanwezigheid van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker het Techniekpact 2016-2020 in ontvangst uit handen van Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact.

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Kenmerkend voor het Techniekpact is de regionale aanpak via een integrale benadering ‘Kiezen voor', 'Leren in' en 'Werken in de techniek’ met een nationale ondersteuning.

Nog steeds aandacht voor technologie op het vmbo en mbo in het Techniekpact 2016-2020.

Er wordt voor komende jaren vastgehouden aan de ambitie op het vmbo. Het is belangrijk dat  leerlingen een bewuste keuze maken (voor exacte vakken of juist een ander profiel) op basis van een duidelijk beeld van exact en techniek/technologie en met de ervaring van interessant en aantrekkelijk onderwijs dat aansluit bij hun leefwereld en de praktijk. Samenwerking tussen instellingen in het vmbo en mbo rondom techniekprofielen en het gebruik van goede techniekvoorzieningen en –faciliteiten wordt daarom aangemoedigd door het Techniekpact:

"Er wordt ook voor komende jaren vastgehouden aan de ambitie, dat 40 procent van de vmbo-leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg kiest voor een vakkenpakket met natuur- en scheikunde (momenteel is dat 38 procent), net als de ambitie dat 30 procent van de vmbo-leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiest voor techniek (ten opzichte van 27 procent op dit moment). Per augustus 2016 worden in totaal tien, waarvan vijf technisch georiënteerde, examenprofielen voor het vmbo ingevoerd. Een regionaal gevarieerd en op de arbeidsmarkt aansluitend opleidingsaanbod is hierin belangrijk, en wordt de keuze van de scholen bij deze vernieuwing van het vmbo gevolgd."

Momenteel werkt het vmbo en mbo hard aan het Human Capital voor de technologische sector middels samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Dit doen zij binnen thema's zoals loopbaanoriëntatie en -begeleiding, onderwijsvernieuwingen, leraren en aansluiting vmbo-mbo. Hierbij maken ze bijvoorlbeeld gebruik van de extra impuls vanuit het M-Tech-programma, of via de netwerken van Toptechniek in bedrijf.

  • Wilt u meer weten over de lancering van het Techniekpact? Dit is te lezen in het nieuwsoverzicht.

Of download het Techniekpact 2020- inzet 2016- 2020 direct.