Wat kun je doen om je voor te bereiden op de krimp

Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van leerlingdaling voort jouw regio en een plan te maken voor een breed en toegankelijk onderwijsaanbod. Betrek alle stakeholders hierbij.

Om een goed onderwijsaanbod bij leerlingendaling te kunnen blijven garanderen, moeten schoolbesturen de gevolgen van dalende leerlingenaantallen aanpakken. Het wetsvoorstel ‘toekomstbestendig onderwijsaanbod’ bevat maatregelen die schoolbesturen beter in staat stellen hun onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken en te houden. Ook kan het handig zijn als schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs een gebiedsplan opstellen.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)

In het voortgezet onderwijs kennen we het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Het ligt voor de hand deze samenwerking ook voor leerlingendaling te gebruiken. In een RPO kunnen scholen bijvoorbeeld afspraken maken over het toevoegen van profielen in het vmbo, of over het openen van een nevenvestiging. Zulke afspraken kunnen heel belangrijk zijn bij het herinrichten van het onderwijsaanbod in een regio die krimpt.

Demografische krimp