Koppeling Toptechniek in bedrijf en M-Tech: door regionale samenwerking ‘technologie op vmbo-tl’ versterken

De koppeling van het M-Tech-programma met het regionale programma van Toptechniek in bedrijf zal beide trajecten versterken. Zo kunnen vmbo-tl-scholen blijvend aandacht besteden aan bèta en technologie. 

 

“Door M-Tech en Toptechniek in bedrijf met elkaar te vervlechten, kunnen we de regionale samenwerking verbreden en stellen we ’vmbo-tl’s in staat de know how in de regio beter te benutten”, zegt Adri den Braber, M-Tech-expert van Platform Bèta Techniek. Den Braber is een van de drie ‘koppelaars’ die Platform Bèta Techniek heeft aangesteld om de vervlechting van beide trajecten tot stand te brengen. “Er zijn vakkrachten nodig in de techniek- en technologiesector. Met de vervlechting komen de mavisten, die op categorale mavo’s of vmbo-tl scholen zitten nadrukkelijker als aankomend talent voor de technologische sector in beeld.”

image003-470x340.jpg

TiB en M-Tech

Toptechniek in bedrijf (TiB) is een programma waarbinnen (de techniekrichtingen van) vmbo en mbo samenwerken met het bedrijfsleven en de lokale overheid. Het doel is om leerlingen soepel te laten in- en doorstromen in technische opleidingen, waardoor ze goed zijn toegerust voor de regionale arbeidsmarkt. Daarbij staan de volgende thema’s centraal: verhogen in-, door- en uitstroom;  regionaal afgestemde doorlopende leerlijnen en betrokkenheid van het bedrijfsleven. Het M-Tech-programma richt zich op de leerlingen van de theoretische leerweg van het vmbo. In M-Tech werken scholen aan  zes koerspunten: onderwijsvernieuwing; professionalisering; aandacht voor technologie in de loopbaanoriëntatie; samenwerking in de keten, samenwerking met bedrijfsleven en branches en kwantitatieve prestaties. Binnen beide programma’s is inmiddels kennis ontwikkeld van succesvolle aanpakken om het doel - meer leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de techniek- en technologiesector – te bereiken.

Wereld te winnen

“Vooral bij de theoretische leerweg is nog een wereld te winnen”, zegt den Braber. “Techniek heeft bij die doelgroep meestal een negatief imago. Ook de ouders en de docenten denken vaak dat werken in de techniek smerig en zwaar is. Daarbij komt dat de vmbo-tl zich vaak richt op uitstroom naar de havo. De route via mbo-4 en vervolgens hbo is minder in beeld. Daarom is het belangrijk dat mavodocenten en hun leerlingen meer contact hebben met het bedrijfsleven. Als M-Tech-scholen en andere vmbo-tl-scholen aansluiten bij TiB, kunnen zij gebruik maken van het netwerk en de aanwezige expertise op het gebied van doorlopende routes en de contacten met de bedrijven.”

Vmbo-tl-leerlingen op het netvlies

Hoe de scholen en de regionale netwerken de samenwerking vorm geven is aan de regio’s zelf. “Het is belangrijk dat de scholen zich op de hoogte stellen van wat er in hun regio gebeurt, ook met het oog op loopbaanoriëntatie”, zegt Den Braber. “Zij kunnen contact zoeken met de lokale partners binnen TiB. Voor de samenwerkende partijen binnen TiB is het belangrijk dat zij zich ervan bewust worden dat vmbo-tl-leerlingen een eigen aanpak nodig hebben om belangstelling te krijgen voor de technieksector. Het gaat om leerlingen die praktisch zijn en creatief, maar ook belangstelling hebben voor theorie. Als bijvoorbeeld docenten van M-Tech-scholen binnen de themawerkgroepen van TiB actief worden, en als M-Tech-scholen ook vertegenwoordigd zijn in de regionale stuurgroepen, heb je op zowel beleidsontwikkelend als op beleidsuitvoerend niveau deze doelgroep op het netvlies. Dat kan veel opleveren.”

Vervolgstappen 

De koppelaars van Platform Bèta Techniek zullen in mei en juni contact leggen met de projectleiders van TiB en de contactpersonen van M-Tech om na te gaan hoe deze aankijken tegen de kansen en mogelijkheden van een stevigere verbinding.  “De thema’s van TiB en M-Tech vertonen veel overlap”, zegt Den Braber. “In sommige regio’s is er al een goede samenwerking. Mogelijk kunnen we daar meer partners bij betrekken, bijvoorbeeld andere scholen. Vervolgens zullen we bekijken hoe Platform Bèta Techniek kan helpen de samenwerking verder vorm te geven of welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.” Op deze manier blijft behouden wat er in het M-Tech-programma de afgelopen twee jaar is opgebouwd. Daarnaast hoopt Den Braber op een resultaat op langere termijn: “Er kan mogelijk voor de ambitieuze vmbo-tl- leerling een efficiënte, verkorte doorlopende route ontstaan van vmbo-mbo-hbo. Uiteindelijk moet het resultaat zijn dat meer jongens en vooral ook meer meisjes aan de slag gaan in de techniek.”

 

Tekst: Susan de Boer