Kamerbrief daling leerlingenaantal vmbo

In deze kamerbrief doet Sander Dekker, staatsecretaris van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, verslag van zijn analyse van de leerlingendaling in het vmbo.

Hij schrijft in deze brief dat de leerlingendaling op het vmbo harder wordt getroffen dan de rest van het voortgezet onderwijs. Naast demografische krimp en afname van het deelnamepercentage aan het vmbo, speelt grote differentiatie dat moeilijker organiseerbaar is een rol. Dit stelt scholen voor uitdagingen in het overeind houden van een adequaat onderwijsaanbod, en dat kan grote gevolgen hebben voor een regio. Met de introductie van profielen in het vmbo heeft hij geanticipeerd op deze ontwikkelingen, en is een cruciale eerste stap gezet in het organiseerbaar houden van het vmbo. Ruim 30 afdelingsvakken worden samengevoegd tot 10 bredere profielen. Sander Dekker presenteert Toptechniek in bedrijf als waardevolle stimulans die op verschillende manieren het regionaal overleg tussen vo-scholen en hun gesprekspartners over het beschikbare vmbo-aanbod voert. In de kamerbrief staat:

"In dit kader is de afgelopen jaren ook belangrijk werk verricht vanuit het programma Toptechniek in Bedrijf. Het programma heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen bij het regionaal versterken van de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven, ook in een groot aantal krimpregio’s, zoals Zuid-Limburg en Zeeland."