Auditrapportage Toptechniek in bedrijf 2013; Een punt maken van techniek

In het najaar van 2013 zijn alle 17 Toptechniekregio’s geaudit door een onafhankelijke expertcommissie. De expertcommissie heeft de regio’s bevraagd op de realisatie van de geformuleerde prestatieafspraken, de kwaliteit van de procesgang in de regio en gereflecteerd op de voortgang. De expertcommissie heeft haar bevindingen en aanbevelingen vastgelegd in zeventien regio specifieke - vertrouwelijke - auditrapporten en in een overall auditrapportage: Auditrapportage Toptechniek in bedrijf 2013; Een punt maken van techniek. Dit rapport is met een begeleidende brief (pdf) met de, voor het Platform Beta Techniek, belangrijkste uitkomsten uit het auditrapport naar de regio’s en het ministerie van OCW gestuurd.